Onafhankelijk BMW Specialist Rap - bmwspecialistrap.nl


Op al onze autoverkopen zijn onderstaande garantievoorwaarden van kracht.

 

 1. Duur van de garantie gaat in op het moment van daadwerkelijke aflevering van de auto aan de klant en geldt voor een periode van drie maanden, tenzij anders vermeld op de koopovereenkomst.
 2. De garantie geldt voor zowel de onderdelen als bijbehorend arbeidsloon.
 3. Vergoeding van arbeidsloon geldt alleen voor de tijd welke nodig is voor het vervangen van de onder de garantie vallende onderdelen Alle aanvullende benodigde tijd is voor rekening van de koper.
 4. Garantie wordt gegeven op de gehele auto, met uitzondering van aan slijtage onderhevige delen, zoals banden, remmen, lampen, oliën e.d.
 5. Bovenstaande zaken worden uitgesloten wanneer blijkt dat;
  • De schade is ontstaan door onjuiste behandeling van de auto.
  • De schade is ontstaan tijdens de roetmeting bij APK keuring.
  • De schade is ontstaan door niet tijdig onderhoud van de auto.
  • De schade een gevolgschade is waarbij de oorzaak terug te herleiden is op een niet onder garantie vallend mankement.
 6. Garantiereparaties vinden uitsluitend plaats bij BMW Specialist Rap of bij bedrijven welke hiervoor opdracht hebben gekregen van BMW Specialist Rap.
 7. Bovenstaande voorwaarden gelden slechts voor die auto’s waarbij de garantie staat aangegeven op de verkoopfactuur van de auto.
 8. Afwijkingen op bovenstaande voorwaarden gelden slechts wanneer dit nadrukkelijk is afgesproken en vermeld op de verkoopfactuur van de auto.

Garantie en aansprakelijkheid

 1. Door BMW Specialist Rap geleverde auto’s alsmede onderdelen, worden gegarandeerd in overeenstemming met de daarop gegeven garantie conform de door haar afgegeven garantievoorwaarden welke worden overhandigd bij aflevering van de auto. Indien enige bepaling in deze garantievoorwaarden of in het garantiebewijs voorkomende, door koper niet wordt nagekomen, vervalt de garantie. In ieder geval vervalt de garantie, indien koper op ondeskundige wijze met het verkochte is omgegaan of gedurende de garantietermijn technische verandering in onderdelen of uitrustingsstukken van het gekochte heeft aangebracht of doen aanbrengen door niet geautoriseerde derden, die direct of indirect in verband staan met datgene waarvoor een beroep op de garantie wordt gedaan!
 2. Indien een onderdeel binnen de garantietermijn van de auto wordt vervangen, blijft de oorspronkelijke garantietermijn van de auto ook op dit vervangen onderdeel van kracht (“geen garantie op garantie”).
 3. Onverminderd de garantiebepalingen, de beperkingen daaraan gesteld door de wet alsmede door die Europese wet- en regelgeving, die rechtstreekse werking heeft en die niet in de wet is geïmplementeerd, sluit BMW Specialist Rap terzake van de door haar afgeleverde zaken en verrichte (reparatie-) werkzaamheden uitdrukkelijk iedere verdergaande aansprakelijkheid uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens aansprakelijkheid die is veroorzaakt door of opzet of grove schuld van de werknemers en/of hulppersonen van BMW Specialist Rap.
 4. Indien en voor zover er op BMW Specialist Rap enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waartoe zij verzekerd zijn.

Wanneer geen garantie vermeldt staat op de factuur bij levering van de auto, is de auto gekocht zoals gezien en bereden dus zonder enige vorm van garantie.