Onafhankelijk BMW Specialist Rap - bmwspecialistrap.nlOp al onze transacties zijn onderstaande algemene voorwaarden van kracht.

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle met BMW Specialist Rap gesloten koopovereenkomsten betreffende auto’s dan wel onderdelen daarvan en overige toebehoren, alsmede op overeenkomsten tot keuring, taxatie, reparatie en onderhoud aan auto’s.

Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van koper naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. BMW Specialist Rap wijst uitdrukkelijk de eventueel door koper gehanteerde algemene voorwaarden van de hand.


Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

Alle aanbiedingen onder andere betreffende prijzen, modellen en uitvoering zijn geheel vrijblijvend, indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is bepaald.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een order door BMW Specialist Rap schriftelijk of langs elektronische weg is geaccepteerd. BMW Specialist Rap is tevens gerechtigd genoegen te nemen met een mondelinge overeenkomst, indien schriftelijke of elektronische vastlegging is uitgebleven.

Aanvullingen op en/of wijzigingen van tot stand gekomen overeenkomsten, waaronder annuleringen van gesloten overeenkomsten, gelden slechts indien en voor zover zij door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.

Offerten en prijsopgaven blijven gedurende 7 dagen nadat zij zijn gedaan van kracht en komen daarna, bij gebreke van schriftelijke acceptatie binnen die termijn, te vervallen.

Levertijden en - eventuele - reparatieduur worden slechts bij benadering opgegeven en zijn nimmer fatale termijnen.

Indien zich tussen het tijdstip van totstandkoming van de koopovereenkomst zoals in lid 1omschreven en het tijdstip van aflevering prijsverhogingen mochten voordoen ten gevolge van omstandigheden waar verkoper geen invloed op kan uitoefenen, bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van verschuldigde belastingen en/of accijnzen, fabrieksprijzen, wijzigingen in de valuta, verhoging van brandstofprijzen etc., behoudt verkoper zich het recht voor om dit prijsverschil aan koper door te berekenen. Tevens heeft koper dan het recht de koopovereenkomst te ontbinden zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn, mits deze ontbinding binnen 48 uur na kennisneming door koper van de prijsverhoging, per aangetekende brief gericht aan verkoper wordt ingeroepen.


Betaling

BMW Specialist Rap is gerechtigd van het door de koper verschuldigde bedrag te allen tijde vooruitbetaling te verlangen (in ieder geval) tot een beloop van 25% daarvan. De factuur betrekking hebbende op de vooruitbetaling dient te zijn voldaan voordat levering van het gekochte heeft plaatsgevonden.

1.        Tenzij anders overeengekomen dient betaling, zonder verrekening, ook van de bijkomende kosten, voor of bij afname of aflevering van het verkochte contant plaats te vinden. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door BMW Specialist Rap aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen.

2.        Indien koper het verkochte niet heeft afgehaald binnen de in artikel VII lid 2 vermelde termijn, of conform artikel VII lid 3 heeft afgenomen, wordt hem de factuur betreffende het verkochte toegezonden, welke terstond betaald dient te worden. Als vervaldatum geldt de dag van verzending van deze factuur. Geschiedt de aflevering aan het adres van koper dan geldt als vervaldatum de dag van ontvangst van de factuur.

3.        In geval koper één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is koper vanaf de vervaldag aan BMW Specialist Rap de wettelijke rente verschuldigd over alle te late betalingen per maand of gedeelte van een maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand.

4.        Tevens is koper de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd. Buitengerechtelijke incassokosten zijn alle kosten welke door BMW Specialist Rap wordt gemaakt om tot incasso van de door koper uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te geraken, zoals declaraties van advocaten en procureurs, deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,00.


Inruil

1.        Het bepaalde in dit artikel is alleen van toepassing, indien BMW Specialist Rap een auto inkoopt in geval van verkoop (zogenaamde inruil), wanneer de koper/aanbieder:

o        - een particulier is, die zelf geen aftrek van voorbelasting heeft genoten;

o        - een (overheids)instelling is, niet ondernemer zijnde;

o        - een ondernemer is, die de auto uitsluiten voor vrijgestelde prestaties heeft gekocht;

o        - een kleine ondernemer is, die van de administratieve verplichtingen is ontheven op grond van artikel 25, lid 3 van de Wet - op de Omzetbelasting 1968;

o        - een andere (geautoriseerde) wederverkoper is, die de margeregeling toepast, in die zin dat slechts BTW over de marge verschuldigd is.

2.        Bij iedere inkoop vindt een taxatie plaats door een medewerker van BMW Specialist Rap.

3.        Koper/aanbieder dient in te staan voor de informatie die hij geeft over het schadeverloop van de in te ruilen auto.

4.        Aan deze taxatie is BMW Specialist Rap evenwel niet langer gebonden dan 7 dagen na de dag der taxatie, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

5.        Op de dag van overdracht van de in te kopen auto dient deze in dezelfde staat te verkeren als op het ogenblik van taxatie.

6.        Indien de overdracht van de in te kopen auto plaatsvindt, nadat de termijn in lid 4 genoemd verstreken is en/of indien de in te kopen auto niet meer in dezelfde staat verkeert als op het ogenblik de taxatie, is BMW Specialist Rap gerechtigd opnieuw een taxatie te laten verrichten. Indien deze lager uitvalt, kan aanbieder/koper daar geen rechten aan ontlenen.

7.        De in te kopen auto dient te worden geleverd bij levering van de verkochte auto.

8.        Indien koper/aanbieder bij verkoop van een nieuwe auto tegen inkoop van een auto de in te kopen auto blijft berijden in afwachting van de levering van de nieuwe, wordt de in te kopen auto eerst de eigendom van BMW Specialist Rap, nadat de feitelijke levering aan haar heeft plaatsgevonden. Tot die datum is het risico voor de in te kopen auto voor de koper/aanbieder.

9.        De in te kopen auto dient bij de feitelijke levering voorzien te zijn van een geldig kentekenbewijs (deel 1 en deel II) en een overschrijvingsbewijs. Indien één of meerdere van bovenstaande papieren ontbreekt, behoudt BMW Specialist Rap zich het recht voor, voor het verkrijgen van een nieuw kentekenbewijs en de daarmee verband houdende waardevermindering, koper/aanbieder kosten in rekening te brengen. Bovendien dient koper/aanbieder de auto in dat geval in te leveren met een tijdelijk kentekenbewijs.

10.     In geval van inkoop dient de (particuliere) koper/aanbieder als bedoeld in lid 1, o.g.v. de toepasselijke BTW-regelgeving over inruil van gebruikte roerende zaken, een inkoopverklaring in te vullen en te ondertekenen.

11.     De overeenkomst met betrekking tot de inruil/inkoop wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van schriftelijke goedkeuring door BMW Specialist Rap. Het bepaalde in artikel II, lid 5, is van overeenkomstige toepassing.


Overmacht

BMW Specialist Rap is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan onze schuld (waaronder begrepen de niet of niet tijdige levering aan haar door haar toeleveranciers), noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. BMW Specialist Rap is in geval van blijvende overmacht gerechtigd de overeenkomst met koper buitengerechtelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. In geval van tijdelijk overmacht is zij gerechtigd de termijnen van de overeenkomst met koper te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke overmacht geldt.


Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van alle door BMW Specialist Rap aan koper verkochte zaken blijft bij haar zolang koper onze vorderingen uit hoofde van deze of andere overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.

Koper is voor volledige betaling van de koopprijs met inbegrip van eventuele rente en kosten niet bevoegd het verkochte aan derden in gebruik af te staan, te verpanden of aan derden over te dragen.

In het geval een derde te goeder trouw de eigendom van de nog niet betaalde zaken heeft gekregen en deze derde de verschuldigde koopsom nog niet heeft voldaan, verbindt koper zich nu reeds vooralsdan een bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover mogelijk te vestigen op de vordering die koper op deze derde heeft. 


Reparaties

De aanbiedingen betreffende prijzen van reparatie en reparatieduur zijn geheel vrijblijvend, indicatief en bindend.

BMW Specialist Rap kan het retentierecht uitoefenen op de auto, indien de koper/opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de auto niet of niet geheel voldoet, ook indien het kosten van eerdere door haar verrichte werkzaamheden aan dezelfde auto betreft. BMW Specialist Rap kan het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil aanhangig is gemaakt bij een rechter.

Indien na uitvoering van de BMW Specialist Rap opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de koper/opdrachtgever de betreffende auto niet binnen één week na laatstbedoeld tijdstip is afgehaald, is BMW Specialist Rap gerechtigd om stallingskosten in rekening te brengen conform het in haar bedrijf geldende tarief. Stalling geschiedt voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever, behoudens ingeval er sprake is van schade die rechtstreeks het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van BMW Specialist Rap.

Vervangen materialen of zaken worden alleen aan de koper/opdrachtgever ter beschikking gesteld indien deze zulks uitdrukkelijk wenst en zulks tevoren aan BMW Specialist Rap kenbaar maakt. In het andere geval worden de materialen eigendom van BMW Specialist Rap, zonder dat de koper/opdrachtgever ter zake enige vergoeding aan haar in rekening kan brengen.

Garantie op de reparaties strekt zich uit tot 3 maanden na uitvoering daarvan, onverminderd de beperkingen daaraan gesteld door de wet, alsmede door die Europese wet- en regelgeving, die rechtstreekse werking heeft en die niet in de wet is geïmplementeerd. Elke aanspraak op garantie vervalt indien niet geautoriseerde derden zonder de voorkennis en/of toestemming van BMW Specialist Rap, werkzaamheden hebben verrichte die in verband kunnen worden gebracht met de door haar verrichte montage, herstel- en/of onderhoudswerkzaamheden ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan.


Klachten en verjaring

1.        Klachten behoren binnen 8 dagen nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, door koper/opdrachtgever schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan koper/opdrachtgever wordt geacht het gekochte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Bij zichtbare gebreken dient de koper/opdrachtgever de gebreken onmiddellijk bij aflevering te melden aan BMW Specialist Rap, bij gebreke waarvan koper/opdrachtgever wordt geacht het gekochte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.

2.        Klachten zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat de koper/opdrachtgever of niet geautoriseerde derden iets aan het (de) object (en) hebben veranderd of gerepareerd dat direct of indirect verband houdt met de klacht, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van BMW Specialist Rap is geschied en in noodgevallen waarinkoper zich vooraf onmogelijk met BMW Specialist Rap heeft kunnen verstaan, doch hij niettemin BMW Specialist Rap terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld.

3.        Alle aanspraken jegens BMW Specialist Rap, die niet binnen een jaar na hun ontstaan schriftelijk bij haar zijn ingediend, vervallen door verjaring, met dien verstande dat uitsluitend voor natuurlijke personen een verjaringstermijn geldt van twee jaar vanaf de aflevering van de nieuwe auto, dan wel nieuwe onderdelen.


Ontbinding

1.        Onverminderd haar recht nakoming te vorderen is BMW Specialist Rap gerechtigd, indien de koper de overeenkomst wenst te annuleren, de koopovereenkomst te ontbinden, waarbij BMW Specialist Rap het recht heeft aan koper 15% van de aankoopprijs inclusief eventuele BTW en BPM, exclusief eventuele inruil als schadevergoeding in rekening te brengen.

2.        De koper is geen annuleringskosten verschuldigd, indien de koper in geval van een verkoop op afstand de overeenkomst rechtsgelding heeft ontbonden op grond van art. 7:46d BW.

3.        BMW Specialist Rap kan, naast de overige aan haar toekomende rechten, de koopovereenkomst met koper te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en rechtelijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens koper door middel van een schriftelijke mededeling aan de koper opschorten en/of ontbinden indien koper één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, indien het faillissement van koper is aangevraagd, indien surseance van betaling is aangevraagd namens koper een verzoek tot toepassing van een wettelijke schuldsaneringsregeling wordt gedaan, dan wel deze ten aanzien van koper wordt uitgesproken of indien koper zijn bedrijf staakt en/of beslag onder koper wordt gelegd dat niet binnen 30 dagen na datum beslaglegging zal zijn opgeheven.

4.        Indien één der in lid 3 van dit artikel omschreven situaties zich voordoet, dan rust op koper de plicht BMW Specialist Rap daarvan direct in kennis te stellen.


Toepasselijk recht en geschillen

1.        Op al de door BMW Specialist Rap overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.        Behoudens geschillen met betrekking tot de fabrieksgarantie, waaromtrent in de garantievoorwaarden een aparte regeling geldt, zullen alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, of van nadere overeenkomsten, welke van zodanige overeenkomsten uitvloeisel mochten zijn, worden berecht door de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden, indien het geschil behoort tot de bevoegdheid van een Arrondissementsrechtbank. Indien het geschil wordt beslecht door een andere dan de volgens de wet bevoegde rechter, heeft de koper, indien hij consument is, het recht om binnen een maand nadat BMW Specialist Rap zich schriftelijk op dit beding heeft beroept, voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter kiezen.